نکتۀ جالب و قابل توجه در پایروگرافی

در  هنر پایروگرافی یا سوخته نگاری ، هنرمند ، از طیف رنگ قهوه ای از روشن تا تیره برای خلق اثر استفاده می کند. رنگ قهوه ای در بسیاری از تکنیک های نقاشی مانند گواش ، پاستل ، رنگ روغن ، مداد رنگی و غیره استفاده می شود اما تفاوت خیلی بزرگ در این است که در خلق هر اثر هنری رنگ از قبل به صورت آماده وجود دارد (مانند انواع مداد رنگی) ، یا رنگ ترکیب و ساخته می شود ( مانند رنگ روغن یا آبرنگ) و سپس بر روی بستر کار استفاده می گردد اما در خلق یک اثر پایروگرافی یا سوخته نگاری ، ساختن و استفاده کردن از رنگ ، همزمان و توئمان انجام می گیرد به این نحو که رنگی وجود ندارد و هنرمند با قرار دادن قلم داغ و سوزان بر سطح چوب ، و میزان فشاری که به آن وارد می کند و مقدار سرعتی که قلم را بر سطح چوب حرکت میدهد و تکرار حرکت و تکنیکهای تجربی فراوان ، و با در نظر گرفتن جنس و الیاف و رگه های چوب ، همزمان رنگی از طیف قهوه ای را روی چوب ایجاد و استفاده می کند و اینجا جای هــــــــیـــــچ اشتباهی نیست.