نقش تمرکز حواس در هنر پایروگرافی

می توان گفت که داشتن تمرکز بالا ، یکی از اصول واجب برای اجرای این هنر است . کوچکترین اشتباه ، منجر به بزرگترین خسارت خواهد شد . یعنی اتلاف دقیقه ها و ساعت ها و روزهای بسیار ارزشمند زندگی ، که در اجرای این هنر صرف شده . باید چوب را کنار بگذارید و دوباره همه ی مسیری که پیمودید را از نقطه ی آغاز ، روی چوبی جدید شروع کنید.
این یکی از مشخصه هایی است که باعث افزونی ارزش و بهای مادی و معنوی یک اثر فاخر پایروگرافی یا سوخته نگاری می شود.
اما برای ایجاد نشدن چنین مشکل بزرگی ، باید تمرکز به صورت صد در صد و کامل روی کار باشد و تمام حواس بدن روی کار متمرکز شود. در حین انجام کار ، صدای کشیده شدن قلم روی چوب را باید با دقت بشنوید ، بوی سوختگی چوب را در مشام داشته باشید ، از زوایای مختلف با دقت زیاد به کار نگاه کنید و با دست مخالف مدام کار را لمس کنید . دستی که قلم را نگه داشته دما را از حرارتی که حس می کند ، کنترل کند ، و نهایتا تمام این موارد همزمان و توأم باشد. این معنی تمرکز حواس در اجرای این هنر است . این تمرکز در کار ، یقینا منجر به اتفاقات خاصی خواهد شد که برای هنرمند تبدیل به خاطره می شوند.
اما نکته ی جالب اینکه ، اگر تمرکز ندارید ، عقب نشینی نکنید . این هنر تمرینی بسیار سنگین برای بالا بردن تمرکز شماست.